Filter By
TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 - 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
BREAK FAST Cheela-Monday-10:00 to 11:00
BREAK FAST Uttapa-Tuesday-10:00 to 11:00
BREAK FAST Appam-Wednesday-10:00 to 11:00
BREAK FAST Rawa Dosa-Thursday-10:00 to 11:00
BREAK FAST Vermicilli-Friday-10:00 to 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
Lunch-Monday-13:00 to 14:00
Lunch-Tuesday-13:00 to 14:00
Lunch-Wednesday-13:00 to 14:00
Lunch-Thursday-13:00 to 14:00
Lunch-Friday-13:00 to 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
Snack-Monday-16:00 to 16:30
Snack-Tuesday-16:00 to 16:30
Snack-Wednesday-16:00 to 16:30
Snack-Thursday-16:00 to 16:30
Snack-Friday-16:00 to 16:30
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00